Aplikacja: EGIS Czas na lek

Wydawca: Egis Polska Sp. z o.o.

Nota prawna

§1

Prawa autorskie

  1. Aplikacja mobilna EGIS Czas na lek w wersjach iOS i Google Android objęta jest ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wykraczające poza własny użytek na cele informacyjne i edukacyjne może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody EGIS Polska Sp. z o.o. i jedynie we wskazanym zakresie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j.).

§2

Odpowiedzialność

  1. Korzystanie z aplikacji EGIS Czas na lek nie stanowi porady lekarskiej, opinii, orzeczenia lub informacji o stanie zdrowia określonego pacjenta w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.2022.1731 t.j. z późn. zm.).
  2. Funkcjonalność aplikacji jedynie wspiera pacjenta w regularnym przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarza
  3. Jakiekolwiek decyzje dotyczące przyjmowania leków, mające konsekwencje terapeutyczne powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu lekarza, po uzyskaniu wszelkich koniecznych informacji (w tym m.in. aktualnych wyników badań dodatkowych) i szczegółowym zbadaniu pacjenta.
  4. EGIS Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w aplikacji EGIS Czas na lek spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, czy utratą na skutek działania osób trzecich.
  5. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie do aplikacji EGIS Czas na lek mogą być kierowane do EGIS Polska na adres e-mail egisczasnalek@egis.pl.
  6. EGIS Polska Sp. z o.o. nie gwarantuje, że aplikacja EGIS Czas na lek i treści znajdujące się w niej, spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem, na którym się go używa. EGIS Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za ewentualne szkody użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania aplikacji.